MASTERCLASS: STORM I PRAKSIS – TRÆNING OG NY VIDEN – FORÅR 2021

 

OM EFTERUDDANNELSEN

Man er aldrig færdiguddannet i mentalisering, og det kræver løbende undervisning og supervision at holde fast i tilgangen. Center for Mentalisering tilbyder nu en ny masterclass for erfarne mentaliseringskursister, som har styr på de grundlæggende principper i mentaliseringsbaseret behandling.

Vores nye masterclass “STORM i praksis – Træning og ny viden” består af 5 træningsdage i anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i mødet med udsatte børn, unge og voksne, hvor man på dagene får mulighed for at få de mentaliseringsbaserede interventionsmodeller mere ind under huden. På masterclassen vil kursisterne desuden blive præsenteret for ny viden, så træningen retter sig mod særligt udfordrende temaer i behandlerens hverdag. Temaerne er skamsorgdestruktiv adfærd, ressourcer og selvmord. Der vil således være konkret terapeutisk træning i de mentaliseringsbaserede interventionsmodellers anvendelse i forhold til de nævnte temaer.

 

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.
 • Efter dag 2 og 4 vil der være hjemmeopgaver for kursisterne til de næste kursusmoduler.
 

MÅLGRUPPE

Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, som tidligere har deltaget på én eller flere af Center for Mentaliserings kurser.

 Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål: 

anna@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Denne efteruddannelse løber fra april til juni 2021.
Dag 1 og 2: d. 6. og 7. april 2021
Dag 3 og 4: d. 5. og 6. maj 2021
Dag 5: d. 3. juni 2021

Alle dage er fra 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

D. 4. april 2021

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

9.500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist.
Prisen er ekskl. moms.

PROGRAM

DAG 1: SIKKERHED OG SKAM

 • STORM-modellen bliver genbesøgt med fokus på ramme-elementet Sikkerhed.
  Dagens tema er skam.
 • Skam er en smertefuld følelse af at være forkert
 • Skadelig skam bliver til i relationer, når vi udsættes for mange mislykkede kommunikationsspil.
 • Skam kan kun heles i relationer ved at vi mødes nærværende og mentaliserende.
 • Skam motiverer til undgåelse af både ikke-mentaliserende og mentaliserende andre og den skamfuldes eget sind.
 • Den mentaliserende indstilling er derfor det vigtigste og det sværeste i mødet med skamfulde klienter.
 • Fokus for dagen vil være at skabe sikkerhed i behandlingsrelationen via den mentaliserende grundindstilling.
 • Vi vil på dagen træne ÅBENT-indstillingens fem elementer med fokus på temaet skam, og hvordan vi som behandlere kan opøve og fastholde en mentaliserende indstilling i mødet med klienter, som på én gang har mest brug for at blive mødt mentaliserende og samtidig allermindst tør indgå i et mentaliserende samspil med os.
 • V. Mette Mørk, tirsdag d. 6. april 2021. 

DAG 2: TRAUMER OG SORG 

 • STORM-modellen bliver genbesøgt med fokus på ramme-elementet Tænk Traumer.
 • Dagens tema er sorg.
 • At arbejde med mennesker, der skal eller har mistet en eller flere nærtstående.
 • Hvordan påvirker sorg vores terapeutiske muligheder for at indgå i mentaliserende relationer
 • Hvordan skelner vi mellem sorg og traumer i den terapeutiske intervention, og hvordan arbejder vi med det?
 • Kort gennemgang af sorghistorie og moderne sorgteori
 • Hvad er kompliceret sorg?
 • Aktivering af egne tabshistorier
 • Aktivering af egne eksistentielle følelser og tanker relateret til tab og sorg
 • Fokus for dagen vil være, at vi gennem case-arbejde skal beskæftige os med, hvordan andres fortællinger om sorg påvirker vores eget sind og derigennem arbejde med konkret inspiration til, hvordan vi i svære situationer genvinder et ÅBENT sind, når vi mister balancen.
 • Efter dagens undervisning vil der være en hjemmeopgave til næste undervisningsmodul.
 • v. Mette Gundersen, onsdag d. 7. april 2021. 

DAG 3: OPBYG EVNER: DESTRUKTIV OG SELVDESTRUKTIV ADFÆRD

 • STORM-modellen bliver genbesøgt med fokus på ramme-elementet Opbyg evner.
  Dagens tema er destruktiv/selvdestruktiv adfærd.
 • Opsamling på hjemmeopgave.
 • Destruktiv og selvdestruktiv adfærd i et mentaliseringsperspektiv
 • Det fremmede selv i aktion
 • Overføring og modoverføring i mødet med destruktiv og selvdestruktiv adfærd
 • Tilknytningstraumer og den tabte læring
 • Opbygning af evner til at registrere, kategorisere, regulere og genkende mentale tilstande
 • Fokus for dagen vil være at arbejde med, hvordan vi kan bevare en mentaliserende indstilling i mødet med destruktiv og selvdestruktiv adfærd og støtte børn, unge og voksne i at opbygge de evner, som de har brug for for at mestre deres liv og relationer på en livsfremmende måde. Vi kommer til at træne den konkrete anvendelse af mentaliseringsbaserede modeller såsom interventionsspektrum, kædeanalyse og kriseplan. Vi vil tillige inddrage og træne kropslige interventioner med udgangspunkt i tolerancevinduet.
 • V. Mette Mørk, onsdag d. 5. maj 2021. 

DAG 4: RESSOURCER OG MENTALISERING I ARBEJDET MED MUSLIMSKE FAMILIER

 • STORM-modellen bliver genbesøgt med fokus på ramme-elementet Ressourcer.
 • Den svære grænsesætning overfor forældre, der bruger kultur og islam som et magtværktøj.
 • Forbindelsen mellem social kontrol og traumer.
 • Opdragelse og magttrekanten.
 • Geniscenesættelse – traumehåndtering når man ikke har lært at håndtere svære følelser.
 • Dilemmaet mellem psykologisk- og spirituel behandling.
 • Regulering af stærke følelser – Bruce Perrys 6’r.
 • Sociale medier som en komplicerende faktor i arbejdet med ressourcer.
 • Motivation og ønsket om forandring
 • Mentaliseringsbaseret behandling og terapi.
 • Konkrete forslag til handling.
 • Efter dagens undervisning vil der være en hjemmeopgave til næste undervisningsmodul. 
 • V. Lobna Hleil, torsdag d. 6. maj 2021. 

DAG 5: MENTALISERING OG EGEN MENTALISERING NÅR DET ER SÆRLIGT UDFORDRENDE – SELVMORD

 • STORM-modellen bliver genbesøgt med fokus på ramme-elementet “mentalisering”   
 • Egen omsorg og egen mentalisering.
 • STORM for professionelle – hvordan passer vi på os selv i et stormfuldt arbejde.
 • Introduktion til forståelse og behandling af selvmord.
 • Vanskeligheder med at forstå selvmord står ofte i vejen for at mentalisere både de efterladte og den selvmordstruede.
 • Hvorfor begår mennesker selvmord? Hvilke faktorer skal man være opmærksom på.
 • Betydningen af egen mentalisering i mødet med selvmord og andre vanskelige faglige udfordringer.
 • Hvordan passer man på sig selv og fastholder ressourcer når svære hændelser sker.
 • Opsamling på STORM-modellen.
 • V. Mette Mørk og Janne Østergaard Hagelquist, torsdag d. 3. juni 2021. 


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

LITTERATUR


 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009) Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.
 • Allan, Jon G (2013) Mentalisering i tilknytningsrelationer – behandling af traumer i traditionel terapi. Hans Reitzels Forlag.
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2019) Handbook of mentalizing in mental health practice. American Psychiatric Association.
 • Hagelquist J. Ø. (2012) Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J og Rasmussen H (2017) Mentalisering i familien. Hans Reitzels Forlag.
 • Hagelquist J.Ø. (2015) Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE GUNDERSEN

Mette Gundersen er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser.

Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende.

Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.

Mette_mørk

METTE MØRK

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Lobna

LOBNA HLEIHEL

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde og er desuden gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.
Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig indenfor de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.
Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.