MENTALISERING I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE – EFTERÅR 2020

Formål

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik herunder hjernen, Mentaliseringsguiden, udredning af mentaliseringsevne, misbrug, ikke-mentaliserende tilstande ved unge og voksne, transgenerationelle traumer samt løgne.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål: 

anna@centerformentalisering.dk

ProgRam

DAG 1: GRUNDBEGREBERNE I MENTALISERINGSTEORIEN

 • Introduktion til begrebet mentalisering.
 • Hovedbegreber i mentaliseringsteorien.
 • Det udviklingsfremmende samspil.
 • Udvikling af mentaliseringsevnen.
 • Introduktion til mentaliseringsbaseret behandling.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist
 • Onsdag d. 25. august 2020. 

DAG 2: TRAUMER OG MENTALISERING

 • Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen.
 • At skabe et traumeinformeret miljø.
 • Gennemgang af PTSD diagnosen.
 • Udviklingstraumer. 
 • Kort introduktion til behandling af traumer.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Onsdag d. 26. august 2020

DAG 3: STORM OG INTERVENTIONSSPEKTRUMMET

 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på modellens traumeinformerede element, herunder interventionsmodeller og praksisredskaber i mødet med traumeramte familier.
 • Gennemgang af interventionspektrummet.
 • Dagen vil bestå af en kombination af øvelser, case eksempler og teori, som skal bygge bro mellem teori og hverdagens praksis.
 • Ved Mette Mørk Nielsen
 • Mandag d. 21. september 2020

DAG 4: MENTALISERINGSGUID- EN

 • Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres og anvendes i praksis gennem øvelser.
 • Ved Line Sangild Thimmer
 • Tirsdag d. 22. september 2020

DAG 5: MISBRUG OG DESTRUKTIV ADFÆRD

 • Misbrug og selvskade i et mentaliseringsperspektiv.
 • Unge, misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene.
 • Hvordan arbejder vi med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv?
 • Ved Susanna de Lima.
 • Torsdag d. 22. oktober 2020.

DAG 6: OVERGANG TIL VOKSENLIVET

 • Overgangen til at møde voksenlivets krav og muligheder er krævende for alle unge. De unge, som har en særlig bagage med, fx. som tidligere anbragt, kan blive ekstra udfordrede.
 • Hvordan kan vi som professionelle være til hjælp for de unge voksne?
 • Dagens fokuspunkter vil bl.a. være adskillelser og nye begyndelser, ensomhed, særlige sociale gebyrer, netværksarbejde og evnen til at træffe valg.
 • Ved Marianne Køhler Skov.
 • Fredag d. 23. oktober 2020.

DAG 7: MENTALISERING OG GRUPPEDYNAMIKKER

 • Arbejdet med psykoedukative mentaliseringsgrupper – børn, unge, voksne.
 • Kort beskrivelse af manual for arbejdet med psykoedukative grupper.
 • Hvordan genereres epistemisk tillid og mentaliserende indstilling.
 • Metodeanvendelse, træning og øvelser, der fremmer mentalisering
 • Ved Rikke Nielsen.
 • Onsdag d. 18. november 2020.

DAG 8: UDREDNING OG ISLAM

 • Første del af dagen vil have fokus på mentalisering i arbejdet med familier med muslimsk baggrund. Hvorfor tænke islam ind i arbejdet, og hvordan hænger det sammen med mentalisering?
 • Fokus for resten af dagen vil være at arbejde med forældres mentaliseringeevne. Med udgangspunkt i metoder til udredning af mentaliseringsniveau, vil vi kigge nærmere på, hvordan man praktisk agerer alt afhængigt af de voksnes mentaliseringdsudfordringer for at skabe det bedste samarbejde om barnet såvel som arbejde sammen om den voksnes egne udfordringer.
 • Ved Lobna Hleihel og Line Sangild Timmer
 • Torsdag d. 29. november. 

DAG 9: MENTALISERING I ORGANISATIONEN 

 • Introduktion til mentalisering og mentaliseringssvigt i organisationen.
 • Mentalisering i gruppesammenhæng – når grupper løber af sporet, parallelprocesser og refleksive kulturer.
 • Mentaliserende lederadfærd, kompetencer og organisering omkring mentalisering.
 • Ved Heino Rasmussen.
 • Mandag d. 7. december 2020.

DAG 10: LØGNE, TRANSGENERATIONELLE TRAUMER, SUPERVISION OG OPSAMLING

 • Mentalisering og løgne. 
 • Transgenerationelle traumer.
 • Supervision af en deltagers sag.
 • Opsamling på efteruddannelsen.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Tirsdag d. 8. december 2020.

 

* Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

HEINO RASMUSSEN

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årrække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi. kommunikation og etik samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdaterer løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

RIKKE NIELSEN

Rikke Nielsen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. I samarbejde med Center for Mentalisering har Rikke skrevet speciale om gruppebehandling til anbragte unge på døgninstitutioner, hvor hun blandt andet har arbejdet med gruppedynamikker og udviklingen af epistemisk tillid. Rikke er i øjeblikket særligt optaget af, hvordan børn og unge agerer i forskellige fællesskaber, og hvordan mentaliseringsevnen både udfordres, men også udvikles inden for disse. Herudover har hun en generel interesse for mentaliseringsbaseret behandling til børn og unge med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte unge i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaserede behandlingstilgange i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.

Line

LINE SANGILD TIMMER

Line Sangild Thimmer er psykolog, og er optaget af terapi og af mentaliseringsbaseret behandling på døgninstitutionsområdet. Hun har blandt andet denne interesse fra sit arbejde med anbragte unge med psykiske problematikker.

Line er optaget af mentaliseringsbegrebet anvendt i praksis. Blandt andet i fænomenet gentagelsestvang blandt udviklingstraumatiserede børn og unge. Hun er ligeledes generelt interesseret i, hvordan man kan genoprette en balance i en tilværelse præget af udviklingstraumer gennem viden om og forståelse for nogle af de dynamikker, der er på spil blandt andet gennem mentaliserinsgbaseret terapi og pædagogik.

Line har deltaget i alle Center for Mentaliserings projekter, og har opnået stor erfaring i projektarbejde og i observation og livesupervision.

Marianne

MARIANNE KØHLER SKOV

Marianne Køhler Skov er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun har endvidere en 4-årig efteruddannelse i kropsorienteret psykoterapi. Marianne har haft en almen klinisk praksis de sidste 12 år. Hun har i en årrække arbejdet med udsatte unge og voksne. Hun har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Marianne er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.

Lobna

LOBNA HLEIHEL

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde og er desuden gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.
Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig indenfor de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.
Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.