Mentalisering i skolen- forebyggelse og håndtering af konflikter, mistrivsel og skolefravær – forår 2024

At opnå succes med undervisning og inklusion i skolen i dag stiller store krav til lærerne og det pædagogiske personale. En af årsagerne hertil er, at mange af de elever, der enten går i specialskoler eller som visiteres fra special- til almenområdet, ofte har en atypisk udviklingsprofil, og er dermed ikke aldersvarende på alle udviklingsområder. Eleverne kan have medfødte, specifikke vanskeligheder, eller deres vanskeligheder kan have rødder i elevernes udviklingshistorie, som måske er præget af omsorgssvigt, traumer eller andre former for belastende hændelser. For disse børn følger der ikke altid tilstrækkelige ressourcer til støtte med i skolesystemet. Mange udsatte børn oplever derfor, at de får rigtig svært ved at honorere de krav, der stilles til dem i skolen. Det kan betyde, at det ender med, at de ikke får den nødvendige ro til at udvikle sig fagligt og socialt i skolen. I stedet opstår der ofte unødige konflikter, og usunde gruppedynamikker, som kan resultere i mobning og eksklusion.

Denne uddannelse byder på konkrete redskaber og teori om mentaliseringsteoriens anvendelse i skolen. Ligeledes tilbydes der ideer og redskaber til at forstå, forebygge og håndtere konflikter og mobning samt fremme inkluderende fællesskaber.

Jo dygtigere personalet er til at mentalisere, desto lettere er det at skabe et undervisningsrum, hvor læring, trivsel og motivation går hånd i hånd. 

 
MÅL

 • At deltageren opnår en teoretisk forståelse for mentaliseringsbegrebet, og kan anvende mentalisering som tilgang, metode og indstilling i det professionelle møde med elever, kollegaer og andre samarbejdspartnere.
 • At deltageren, via teori og konkrete redskaber, får indblik i hvordan man kan skabe optimale betingelser, som hjælper eleven med at finde eller genfinde indre motivation og selvkontrol.
 • At deltageren formår at anvende metoder, som både styrker klasserumsledelse, sikkerhed og inkluderende fællesskaber.
 • At deltageren introduceres for teori og metoder til at forstå, forebygge og håndtere konflikter, usunde gruppedynamikker og skolefravær
 • At deltageren opnår en teoretisk forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med elever, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Herunder at deltageren får kendskab til egne triggere og forståelse for egne mentaliseringssvigt samt metoder til at genskabe mentaliseringsevnen.
 • At deltageren får indblik i traumer og traumefterreaktioner.
 • At deltageren, med afsæt i en forståelse for mentaliseringsteorien, får viden og redskaber til at skabe en trivselsfremmende indsats, som styrker epistemisk tillid, sikkerhed og faglighed.

 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for skoleområdet. Det kan eksempelvis være ledere, psykologer, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og assistenter. Uddannelsen henvender sig både til almen- og specialskoler.

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra april til juni 2024.

Modul 1 - april:
Dag 1 – Mentalisering og sikkerhed: 15 april 2024
Dag 2 – Traumer og traumeefterreaktioner: 16. april 2024

Modul 2 - maj:
Dag 3 - Udadreagerende adfærd, løgne og konflikter i skolen: 27. maj 2024
Dag 4 – Gruppedynamikker og skolefravær: 28. maj 2024

Modul 3 - juni:
Dag 5 – Praksisdag med STORM-analysen som ramme. 17. juni 2024

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

1 april 2024.

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne anvende mentaliseringsteorien i skolesammenhænge. Denne teori kan bruges til at forebygge og håndtere konflikter i skolen samt understøtte elever, der har udfordringer med udadreagerende adfærd. Derudover gives redskaber, som kan arbejdes med for at skabe gode klassefællesskaber.

PRIS

12.000 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i skolen” af Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson.
Prisen er ekskl. moms.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERING OG SIKKERHED

 • Gennemgang af grundbegreberne i mentaliseringsteorien
 • Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen
 • Det naturlige udviklingsfremmende samspil
 • Model ÅBENT
 • Epistemisk tillid
 • RAM
 • Håndtering af intense følelser og interventionsspektrum
 • At stille krav, der matcher elevens udviklingsalder

 • V. underviser Sarah Long Jonsson, mandag d. 15. april 2024.

DAG 2: TRAUMER OG TRAUMEEFTERREAKTIONER

 • Epistemisk tillid
 • Tilknytning og læring
 • Traumer og traumers betydning for mentaliseringsevnen
 • Traumereaktioner
 • Geniscenesættelse
 • Traumer og sikkerhed i skolen

 • V. underviser Sarah Long Jonsson, tirsdag d. 16. april 2024

DAG 3: Udadreagerende adfærd, løgne og konflikter i skolen

Med udgangspunkt i STORM-modellens “Opbyg evner” arbejdes der med: 

 • Følelser: Håndtering af vrede i skolen
 • Selv: Negative konsekvenser af lavt selvværd for adfærd i skolen. 
 • Relationer: Konflikter og mobning i skolen – værktøjer til løsning 
 • Adfærd: Forståelse og håndtering af løgne i skolen – gennemgang af de fire typer af løgne 

 • V. underviser Janne Østergaard Hagelquist, mandag d. 27. maj 2024

DAG 4: Gruppedynamikker og skolefravær

 • Skolefravær: Forståelse og årsager.
 • Redskaber: Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet.
 • Støtte: Redskaber der kan hjælpe eleven med at vende tilbage til skolen.
 • Implementering: Mentalisering i skolen. 
 • Gruppedynamikker: Mentalisering og håndtering af konflikter samt destruktive hierarkier og delgrupper i klassen. 
 • Klasserumsledelse: Mentaliserende ledelse og gennemgang af STORM-modellen for klasser. 

 • V. underviser Sarah Long Jonsson, tirsdag d. 28. maj 2024

DAG 5:  PRAKSISDAG MED STORM-ANALYSEN SOM RAMME

 • Handleplan: Gennemgang af STORM-handleplanen for den enkelte elev. 
 • Supervision: Åben supervision af en medbragt sag med STORM-analysen som ramme. 
 • Metodegennemgang: Implementering af mentalisering i skolen. 
 • Sag: Supervision af en sag, hvor STORM-handleplanen anvendes.

 • V. underviser Sarah Long Jonsson, onsdag d. 17. juni 2024


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Sarah

SARAH LONG JONSSON

Sarah er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer.

Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet og behandlingsområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn, unge og familier med følger af omsorgssvigt og traumer.

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos børn, unge og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler og institutioner i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for det enkelte barns læring og udvikling.
 

Sarah har i arbejdet med implementering af mentalisering fokus på flere niveauer, således at børnene/de unge dels tilbydes et udviklingsfremmende læringsmiljø, og så der samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø, med fælles sprog og retning, for lærere og pædagogisk personale på arbejdspladsen.

Sarah er, sammen med Janne Østergaard Hagelquist, forfatter til bogen “Mentalisering i skolen”(2021).  Herudover er hun medforfatter til “Pædagogen som forandringsagent”(2021) og til “Mentalisering i dagtilbud”(2024).