Mentaliseringsbaseret familiebehandling (Efterår 2020 – København)

OM EFTERUDDANNELSEN

Hvordan arbejder man mentaliseringsbaseret med forældre?

 • Uddannelsen vil beskæftige sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
 • Der vil være fokus på, hvordan man arbejder mentaliseringsbaseret med børn med specifikke vanskeligheder, og hvad der kendetegner god og mindre god mentaliseringskompetence hos forældre. Der vil, forløbet igennem, være opmærksomhed på behandling, både i forhold til samtaleteknikker, forældrearbejde og familiebehandling.

MÅLGRUPPE

Efteruddannelsen henvender sig til familiebehandlere, sundhedsplejersker, pædagogisk personale, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med målgruppen.

FORM

Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Denne efteruddannelse er pt. fyldt op. Du kan tilmelde dig ventelisten og vil blive 

kontaktet, hvis vi får en ledig plads.   

 

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved flere spørgsmål: 

anna@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til november 2020.
Dag 1 og 2: 22.-23. september
Dag 3 og 4: 27.-28. oktober
Dag 5 og 6: 24.-25. november

Den første dag er fra kl. 9.00-15.30. De resterende dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

Denne uddannelse foregår i København: MBK
Pilestræde 61
1112 København K

TILMELDNINGSFRIST

Denne efteruddannelse er pt. fyldt op.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

11.000 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i familien” af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen.
Prisen er ekskl. moms.

ProgRam

Dag 1: Introduktion til mentaliseringsbegrebet og traumer i familien 

 • Introduktion til mentaliseringsbegrebet
 • Anvendelsen af mentalisering i arbejdet med familier.
 • Mentalisering og traumer i familien
 • PTSD og udviklingstraumer
 • Indstilling i et ÅBENT sind
 • Tirsdag d. 22. september 2020 v. Janne Østergaard Hagelquist

Dag 2: Mentalisering og redskaber i forældreskab

 • Mentalisering i forældreskab med hovedbegreberne præsenteret gennem havuniverset.
 • Hvordan bliver man en autoritet i forhold til børn? Magt og læring i det moderne forældreskab.
 • Mentalisering i det udviklingsfremmende samspil med børn – grænser, konflikter og mentaliserings-værktøjskassen.
 • Onsdag d. 23. september 2020 v. Janne Østergaard Hagelquist
 

Dag 3: At arbejde med at fremme mentaliseringskompetence hos forældre

 • På dagen samler opmærksomheden sig om at arbejde med barnet gennem forældrene, og dermed støtte forældrene til at mentalisere deres barn.
 • Kort gennemgås mentaliseringsfunktionen/den refleksive funktion som den kan se ud hos forældre med forskellig mentaliseringsevne
 • Der gennemgås teorier og metoder fra bl.a. forældre/barn programmet ”Minding the baby”, MBT-F og AMBIT.
 • Afslutningsvis vil dagen også komme omkring den professionelles egen mentaliseringskompetence, da mentalisering avler mentalisering.
 • Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser.
 • Tirsdag d. 27. oktober 2020 v. Sophie Juul Rønnow

Dag 4: Mentalisering i arbejdet med børn med specifikke vanskeligheder

 • Konkrete redskaber til at fremme mentaliseringsevnen hos familier 
 • Forståelse af dysfunktionelle familiedynamikker, samspil, samvær og dynamik i en sårbar familie med tilknytningsvanskeligheder og andre problematikker
 • Forståelse af, hvordan man kan spotte de forskellige typer af mentaliseringssvigt
 •  
 • Onsdag d. 28. oktober 2020 v. Sarah Long Jonsson

Dag 5: Mentalisering i arbejdet med børn med neuroudviklingsvanskeligheder

 • Hvordan arbejder vi med at styrke børn og unges mentaliseringsevne og et robust selv, når de har gennemgribende neuroudviklingsvanskeligheder (autisme, ADHD og lignende udfordringer)?
 • Hvad gør det ved forældrene og deres oplevelse af forældreskabet, samt øvrig familie?
 • Hvordan rammesætter vi samarbejdet omkring disse familier, så der skabes tilpas ro til, at man kan arbejde med barnet og familien? Hvordan etablerer vi det bedst mulige konstruktive samarbejde i det fagprofessionelle netværk, så mentaliseringssvigt og afmagt ikke får for meget greb i os?
 • Tirsdag d. 24. november 2020 v. Mette Kyung

Dag 6: STORM-modellen

 • På dagen skal vi arbejde med STORM- modellen i et familieperspektiv med fokus på modellens rammeelementer ”sikkerhed og mentalisering”.
 • Vi skal se nærmere på de sikkerhedsmæssige forudsætninger for familieterapeutiske samtaler med unge og deres familie.
 • Derudover vil dagen også have fokus på: Den mentaliserende indstilling og ”mentaliserings loopet”, samt ideer og forslag til mentaliseringsfremmende lege og aktiviteter.
 • Opsamling på uddannelsen
 • Onsdag d. 25. november 2020 v. Mette Mørk Nielsen


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.
 

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årrække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi. kommunikation og etik samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdaterer løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

SOPHIE JUUL RØNNOW

Sophie Juul Rønnow er cand.psych., aut. og i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi. Siden januar 2017 har hun arbejdet som selvstændig psykolog. Sophie har mange års erfaring med supervision, undervisning og terapi samt familiebehandling. Hun har gennem flere år arbejdet i en familiebehandlingsenhed som familiebehandler, supervisor og terapeut med fokus på implementering af den mentaliseringsbaserede tilgang i familiebehandling, supervision og terapi. Her har hun især haft fokus på at fremme mentalisering hos forældre og familiebehandlere i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Sophie er desuden certificeret i brugen af PDI (Parent Development interview) til vurdering af forældres refleksive funktion og har taget en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi.

METTE KYUNG

Mette Kyung er autoriseret psykolog, er næsten færdig med specialistuddannelsen i børneneuropsykologi, men har også altid haft en generel interesse i udviklingspsykologi. Hun er desuden efteruddannet i systemisk og mentaliseringsbaseret terapi ved Anna Freud Centeret. Mette har mange års erfaring indenfor handicapområdet med blandt andet autisme, ADHD, udviklingshæmning osv. Mette er særlig erfaren ift. komplekse problemstillinger, hvor der er flere diagnoser eller psykosociale faktorer i spil på samme tid. De senere år har Mette arbejdet mere med udsatte grupper og i det hele taget bredt forebyggende arbejde ift. børns og unges udvikling og trivsel samt familieterapi. Dette med fokus på bl.a. tilknytning og udviklingsfremmende samspil.

SARAH LONG JONSSON

Sarah Long Jonsson er uddannet cand.pæd.pæd.psyk, psykoterapeut (MPF) og skolelærer. Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som supervision, sparring, undervisning og behandling af børn med følger af omsorgssvigt og traumer. Endvidere er hun privatpraktiserende psykoterapeut. Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering i skolerne kan understøtte det sociale fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale. Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.