øvelser mentalisering

Mentaliseringsbaseret og traumeinformeret terapi og behandling 

– en 1-årig behandleruddannelse (københavn) – Opstart efterår 2023

BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN

På denne 1-årige efteruddannelse får du mulighed for virkelig at fordybe dig i anvendelsen af mentaliserings- og traumeteori i terapeutisk praksis og træne centrale terapeutiske principper, modeller og teknikker, som har vist sig virksomme i klinisk arbejde med udsatte og/eller traumatiserede børn, unge og familier.

Der tages udgangspunkt i traumebehandlingsmodellen STORM. Hvert element gennemgås fra et praksisorienteret perspektiv, hvor der arbejdes med at omsætte grundlagsteorien og at træne anvendelsen af de principper og metoder, som følger af den. Vi vil fordybe os i de almene terapeutiske temaer, som har betydning for klinisk praksis på mentaliseringsbaseret og traumeinformeret grundlag, herunder kontaktskabelse og tilknytning, overføring-modoverføring, integration af kroppen i traumebehandling m.fl. Vi vil også gå på opdagelse i særligt udfordrende temaer, som behandlere støder ind i i deres daglige terapeutiske arbejde, og hvordan de kan håndtere dem. Temaerne vil bl.a. være skam, løgne, destruktiv og selvdestruktiv adfærd og sorg.

MÅLGRUPPE

 

Uddannelsen henvender sig til behandlere, som arbejder terapeutisk med udsatte børn, unge og familier, og som ønsker at fordybe sig i og integrere mentaliseringsbaserede og traumeinformerede principper og metoder i deres daglige praksis.

 Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål:
leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september 2023 til juni 2024.

1. modul: 5., 6. og 7. september 2023
2. modul: 10., 11. og 12. oktober 2023
3. modul: 4., 5. og 6. december 2023
4. modul: 6., 7. og 8. februar 2024
5. modul: 19., 20. og 21. marts 2024
6. modul: 10., 11. og 12. juni 2024

Hvert modul består af 3 dages undervisning.
Alle dage er fra kl. 9.00 - 15.00

STED

Denne uddannelse foregår i København: MBK
Pilestræde 61
1112 København K

TILMELDINGSFRIST

D. 29. august 2023

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutnings uddeles kursusbevis.

PRIS

28.800 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist. Prisen er ekskl. moms.

OVERSIGT OVER UDDANNELSENS INDHOLD

1. MODUL: 3 DAGE

Tema: Mentalisering og udviklingen af mentaliseringsevnen

Behandlingsmæssige implikationer: Den mentaliserende grundholdning

Fordybelse:

 • ÅBENT-indstillingen og kontaktskabelse
 • Tilknytning og tilknytningsmønstres betydning i terapeutisk behandling
 • Epistemisk tillid
 • Overføring og modoverføring

Dato: D. 5., 6., og 7. september 2023. 
Undervisere: Sarah Long Jonsson underviser dag 1 og 2

2. MODUL: 3 DAGE

Tema: Mentalisering, tab, sorg og traumer

Behandlingsmæssige implikationer: Integration af kroppen, sorgens to spor

Fordybelse:

 • Traumer, udviklingstraumer og traumers betydning for mentaliseringsevnen
 • Geniscenesættelse
 • At arbejde med tolerancevinduet
 • Tab, sorg og længsel
 • Tosporsmodellen

Dato: D. 10., 11., og 12. oktober 2023. 
Undervisere: Mette Mørk Nielsen underviser dag 1 og 2, og Mette Bak Gundersen underviser dag 3.

3. MODUL: 3 DAGE

Tema: STORM-modellen

Behandlingsmæssige implikationer: Sikkerhed og mentalisering som ramme

Fordybelse:

 • Træning i STORM-modellens fem behandlingselementer
 • Interventionspektrummet – interventionsformer ved mentaliseringssvigt
 
 
Dato: D. 4., 5. og 6. december 2023. 
Undervisere: Janne Østergard Hagelquist underviser dag 1 og Sarah Long Jonsson underviser dag 2 og 3. 
 

4. MODUL: 3 DAGE

Tema: Skam og Løgne

Behandlingsmæssige implikationer: Skam og løgne i og udenfor behandlingsrummet

Fordybelse:

 • Skam, tilknytning og traumer
 • Forsvar mod skam
 • Bag om løgne
 • Overføring og modoverføring
 

Dato: D. 6., 7. og 8. februar 2024. 
Undervisere: Mette Mørk Nielsen underviser alle dagene

5. MODUL: 3 DAGE

Tema: Selvskade og misbrug

Behandlingsmæssige implikationer: Grundmodeller i forståelse og behandling

Fordybelse:

 • Direkte og indirekte selvskade
 • Selvskadens dynamik og funktion
 • Overføring og modoverføring
 • Grundlæggende interventionsmodeller i mødet med direkte og indirekte selvskade

 

Dato: D. 19, 20., og 21. marts 2024. 
Undervisere: Susanna de Lima underviser alle tre dage.

6. MODUL: 3 DAGE

Særlige målgrupper: Børn og familier

Behandlingsmæssige implikationer: Individuelle samtaler med børn, unge og forældre

Fordybelse:

 • Særlige forhold og opmærksomhedspunkter i individuelle forløb med hhv. børn, unge og forældre
 • Leg og kreativitet i behandlingsrummet
 • Familiesamtaler
 • Opsamling og evaluering

Dato: D. 10., 11., og 12. juni 2024. 

Undervisere:  Sarah Long Jonsson underviser på dag 1 og 2. Mette Mørk Nielsen underviser på dag 3.

* Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i familien” af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut MPF. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaseret behandlingstilgange  i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.

MetteGundersen

METTE BAK GUNDERSEN

Mette er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser. Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Hun tilbyder undervisning til forældre, pædagogisk personale og sundhedspersonale om eksempelvis ’Børn som pårørende’, ’Familieliv, børn og sorg’, ’Sygdomsramte børn’ el. ’Sorg og mentalisering’. Derudover superviserer Mette fagpersonale som på forskellig vis kommer i berøring med målgruppen. Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.

Sarah

SARAH LONG JONSSON

Sarah er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer.

Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet og behandlingsområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn, unge og familier med følger af omsorgssvigt og traumer.

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos børn, unge og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler og institutioner i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for det enkelte barns læring og udvikling.
 

Sarah har i arbejdet med implementering af mentalisering fokus på flere niveauer, således at børnene/de unge dels tilbydes et udviklingsfremmende læringsmiljø, og så der samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø, med fælles sprog og retning, for lærere og pædagogisk personale på arbejdspladsen.

Sarah er, sammen med Janne Østergaard Hagelquist, forfatter til bogen “Mentalisering i skolen”(2021).  Herudover er hun medforfatter til “Pædagogen som forandringsagent”(2021) og til “Mentalisering i dagtilbud”(2024).