STORM-MODELLEN I SKOLE KONTEKST

 

OM EFTERUDDANNELSEN

At opnå succes med undervisning og inklusion i skolen i dag stiller store krav til lærerne og det pædagogiske personale. En af årsagerne hertil er, at mange af de elever der enten går i specialskoler eller som visiteres til almenområdet, har en udviklingsalder, som ikke er i overensstemmelse med den biologiske alder. Det betyder, at eleverne ofte bringes i faglige, følelsesmæssige eller sociale kravsituationer, som de ikke kan honorere. For at disse elever kan udvikle sig fagligt, må de tilbydes et udviklingsfremmende samspil, hvor de fagprofessionelle ser bag adfærden, og hvor kravene der stilles skal matche elevernes udviklingsalder. I ethvert læringsrum er det nødvendigt at forstå hinandens intentioner og få dem til at spille sammen, idet undervisning er intentionel. Jo dygtigere personalet er til at forstå elevernes intentioner, tanker, følelser, behov, mål og grunde desto lettere er det at skabe et undervisningsrum, hvor læring, trivsel og motivation går hånd i hånd.

 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for skoleområdet. Det kan eksempelvis være ledere, psykologer, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og assistenter. Uddannelsen henvender sig både til almen- og specialskoler.

 

MÅL

 • At deltageren opnår en teoretisk forståelse for mentaliseringsbegrebet, og kan anvende mentalisering som tilgang, metode og indstilling i det professionelle møde med elever, kollegaer og andre samarbejdspartnere.
 • At deltageren, med afsæt i en forståelse for mentaliseringsteorien, får viden og redskaber til at skabe en trivselsfremmende indsats, der styrker epistemisk tillid, sikkerhed og faglighed, og som minimerer konflikter, magtanvendelser og mobning.
 • At deltageren formår at koble mentaliseringsteorien med konkrete redskaber og metoder ind i klasserummet, hvilket styrker klasserumsledelse, sikkerhed og relationer.
 • At deltageren får konkrete redskaber og metoder til at understøtte elevernes indre motivation,impulskontrol og affektregulering. Dette på baggrund af viden om hvordan traumer, stress og omsorgssvigt kan påvirke elevernes evne til at samarbejde og honorere krav.
 • At deltageren kan skabe optimale betingelser, som hjælper eleverne med at finde eller genfinde motivation samt glæde ved læring.
 • At deltageren opnår en teoretisk forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med elever, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Herunder at deltageren får kendskab til egne triggere og forståelse for egne mentaliseringssvigt samt metoder til at genskabe mentaliseringsevnen.

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra februar til marts 2021.
Dag 1 og 2: 4.-5. februar
Dag 3 og 4: 22.-23. marts


Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

21. januar 2021.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

8.000 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist.
Prisen er ekskl. moms.

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål:  anna@centerformentalisering.dk


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERING OG SIKKERHED

 • Gennemgang af grundbegreberne i mentaliseringsteorien
 • Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen
 • Det naturlige udviklingsfremmende samspil
 • Model RAM
 • Model ÅBENT
 • Mentalisering i skolen og mentaliserende klasserumsledelse
 • v. underviser Sarah Long Jonsson, torsdag d. 4. februar 2021

DAG 2: TRAUMER OG TRAUMEEFTERREAKTIONER

 • Epistemisk tillid
 • Tilknytningsmønstre og læring
 • Traumer og traumers betydning for mentaliseringsevnen
 • Traumereaktioner
 • Geniscenesættelse
 • Traumer og sikkerhed i skolen
 • v. undervisere Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson, fredag d. 5. februar 2021

DAG 3: OPBYGNING AF EVNER

 • Balance i mentaliseringsdimensioner i en skoleramme
 • At stille krav som matcher elevernes udviklingsalder
 • Interventionsspektrum – håndtering af intense følelser
 • Håntering af mobning i gruppesammenhænge
 • Mentalisering og konflikthåndtering i gruppesammenhænge
 • v. undervisere Sarah Long Jonsson og Nete Rigenstrup, mandag d. 22. marts 2021

DAG 4: MENTALISERING PÅ KLASSEN SAMT UNDERVISNING I HANDLEPLANEN  “STORM-HANDLEPLAN”

 • Mentalisering i mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk
 • Undervisning i mentalisering på klasseniveau
 • Gennemgang af øvelser
 • Øvelser afprøves i grupper
 • Gennemgang af handleplanen STORM
 • Supervision via handleplanen STORM
 • Evaluering af forløbet samt af deltagernes oplevelse af implementeringen af mentalisering
 • v. undervisere Lobna Hleihel og Sarah Long Jonsson, tirsdag d. 23. marts 2021.


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

NETE RIGENSTRUP

Nete Rigenstrup er autoriseret psykolog. Hun har været psykolog siden 2004 og har i al sin tid som psykolog arbejdet med børn, unge og systemerne omkring dem. Ligeledes har hun en efteruddannelse i Løsningsfokuseret Samtale. Gennem de sidste mange år har Nete været meget optaget af den mentaliserende tilgang, som i dag gennemsyrer alt hendes arbejde. Hun er meget engageret i arbejdet med traumatiserede og udsatte unge, hvor hun har flere års erfaring med individuel terapi af denne gruppe. Ligeledes bliver hun løbende brugt som krisepsykolog. Nete er i gang med at blive certificeret til theraplayterapeut, hvor der bl.a arbejdes med at styrke tilknytningen mellem omsorgsgiver og barnet/den unge. Der lægges her vægt på en neuroaffektiv og mentaliserende forståelse.

Lobna

LOBNA HLEIHEL

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde og er desuden gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.
Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig indenfor de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.
Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.

SARAH LONG JONSSON

Sarah Long Jonsson er uddannet cand.pæd.pæd.psyk, psykoterapeut (MPF) og skolelærer. Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som supervision, sparring, undervisning og behandling af børn med følger af omsorgssvigt og traumer. Endvidere er hun privatpraktiserende psykoterapeut. Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering i skolerne kan understøtte det sociale fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale. Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.