traumer i familien – efterår 2020

Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb

 

FORMÅL


På efteruddannelsen vil vi beskæftige os med, hvordan man kan forstå traumer i familien herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv

På de fire dage vil vi bevæge os rundt om temaer som:

 • Hvad er traumer?
 • Familiedynamikker og parforholdsdynamikker der ses i familier med vold, overgreb og/ eller traumer.
 • Implikationer for de børn der er ramt af vold, krig, flugt og seksuelle overgreb og hvordan man opsporer dem/ser tegn på dette.
 • Den voldelige eller krænkende persons indre verden i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb.

Slutteligt afrundes efteruddannelsen med en dag om STORM-modellen, som er en praktisk behandlingsmodel i arbejdet med familier og børn, der er ramt af vold, seksuelle overgreb og/eller traumer.

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

MÅLGRUPPE

 • Efteruddannelsen henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, lærere og familiebehandlere, psykologer og andet socialfagligt personale.

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål: 

anna@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til november 2020.
Dag 1 og 2: 30. september og 1. oktober
Dag 3 og 4: 11.-12. november


Dag 1 er fra kl. 9.00-15.30. De resterende dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

d. 16. september 2020.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

8000 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist.
Prisen er ekskl. moms.

ProgRam

DAG 1: TRAUMER I FAMILIEN

 • Kort introduktion til mentaliseringsbegrebet. Definitioner og begrebsafklaring i forhold til traumer, vold og seksuelle overgreb.
 • Familiedynamikker i familier med traumer og betydningen af transgenerationelle traumer.
 • Traumer og udviklingstraumer som konsekvens af en opvækst med transgenerationelle traumer, vold og/eller seksuelle overgreb. 
 • Ved psykolog Janne Østergaard Hagelquist, onsdag d. 30. september 2020.

DAG 2: VOLD I NÆRE RELATIONER

Vold i nære relationer foregår i alle samfundslag og blandt mange forskellige mennesker og par. Vi vil på dagen have fokus på følgende:

 • Hvem udøver vold i nære relationer – en beskrivelse af en heterogen målgruppe.
 • Forskellige former for vold – herunder særlig skelnen mellem situationel vold og vold som led i et vedvarende kontrollerende mønster.
 • Parforholdets destruktive danse.
 • Forskning, kultur og ideologiens indflydelse på behandlingsanvisninger
 • Tilknytning, traumer, vold og mentalisering – et bud på et mentaliseringsbaseret perspektiv på vold i nære relationer.
 • Ved psykolog Lone Algot Jeppesen, torsdag d. 1. oktober 2020
 

DAG 3: SEKSUELLE OVERGREB I NÆRE RELATIONER

 • Seksuelle overgreb er noget, som foregår alle steder og af forskellige slags krænkere. På dagen bliver der gennemgåes de forskellige krænkertyper, og hvilken indflydelse krænker-type har for typen af overgreb, voldsomheden, og dermed også de skader og konsekvenser overgrebet har for offeret. Her vil der især være fokus på mentaliseringsaspektet og det mentaliseringsbrist, der skal til, for at man kan overskride andres seksuelle grænser. 
 • Vi vil gennemgået de symptomer, som ofrene kan have både som børn og voksne. De senfølgeskader, som voksne overlevere efter seksuelle overgreb lever med, vil ligeledes blive gennemgået.
 • Der vil også blive gennemgået familiedynamikker, grænser og grænseflader i familier, hvor overgreb finder sted. Hvilken rolle spiller de enkelte familiemedlemmer i den familiedynamik, som kan danne rammen om sådanne overgreb, og evner familiemedlemmer, i sådan en familie, mentalisering? Hvilke mekanismer understøtter sådan et familiemønster, og har mentalisering/mentaliseringsbrist indflydelse på den sociale arv? Det vil der blive givet svar på, og indholdet i oplægget vil blive tydeliggjort med mange eksempler.
 • Ved psykolog Heidi Foldager, onsdag d. 11. november 2020.

DAG 4: BEHANDLING AF FAMILIER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

 • Behandlingsarbejde med voldsramte børn og deres familier er ofte så komplekst og stormombrust som familierne selv.
 • STORM-modellens grundlæggende princip om, at sikkerhed og mentalisering må være til stede som element i og forudsætning for alt andet behandlingsarbejde i mødet med disse børn/unge og deres familier, er i al sin enkelthed det vigtigste at holde sig for øje, og samtidig er det sværeste at gennemføre i praksis.
 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på sikkerhed og mentalisering, herunder det vigtige tværfaglige samarbejde imellem de mange professionelle, som ofte er involveret i familiernes liv: kommune, politi, statsforvaltning m. fl.
 • Dagen vil inkludere redskaber, øvelser og case-eksempler.
 • Opsamling på efteruddannelsen. 
 • Ved psykoterapeut og BA i filosofi Mette Mørk Nielsen, torsdag d. 12. november 2020. 


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årrække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi. kommunikation og etik samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdaterer løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Lone Algot Jeppesen

LONE ALGOT JEPPESEN

Lone Algot Jeppesen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi for voksne og efteruddannet og specialiseret i mentaliseringsfokuseret parterapi. Lone har i 8 år ledet Aarhus-afdelingen i Dialog mod Vold, og er med sin både kliniske og organisatoriske erfaring praktisk, fagligt og teoretisk optaget af arbejdet med ledelse og mentalisering. Lone er på hjemmebane, når holdninger, værdier og mennesker slår sig på hinanden, og hun brænder for arbejdet med mentaliserende, anerkendende og relationel ledelse i små og større organisationer.

HEIDI FOLDAGER

Heidi Foldager er uddannet psykolog og blev autoriseret i 2007. Heidi har brændt for og arbejdet med både børn og voksne der har været udsat for omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb gennem studietiden og efterfølgende i sit arbejdsliv. Heidis faglige fokus fortsætter med at være indenfor traumeområdet, og hun er i gang med en efteruddannelse i traumebehandlingen EMDR.