Litteratur om terapi, behandling og psykiatri

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer sig til terapi, behandling og psykiatri. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne. Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

 
 
Understanding and Treating Chronic Shame
Af: Patricia A. Deyoung Få mennesker møder op i terapi eller andre behandlingssammenhænge og beder om hjælp til at overvinde kronisk skam. Skam motiverer om noget til undgåelse, både hos dem, der plages af skammen og dem de søger hjælp hos. Kronisk skam er imidlertid ofte en tavs og usynlig følgesvend til mere åbenlyse og italesatte psykiske symptomer – fra depression og angst til personlighedsforstyrrelser o.a. psykiske lidelser. En sådan følgesvend kan netop i kraft af sit skjulte liv kan underminere ethvert forsøg på hjælp, helbredelse og lindring. Skam er noget, der bliver til i relationer og må derfor også heles i relationer. I denne fine og grundige bog går den amerikanske psykoterapeut, MSW, PhD. Patricia A. Deyoung, bag om de mere åbenlyse symptomer som vi møder i behandlingsrummet og giver stemme til den tavse skam, som ofte udgør en væsentlig del af kernen i de vanskeligheder, som plager vores klienter. I overensstemmelse med mentaliseringsteorien folder DeYoung i bogens første del sin forståelse af kronisk skam, som et resultat af gentagne mislykkede kommunikationssamspil, ud og tydeliggør samtidig de behandlingsmæssige implikationer af denne forståelse. Første del afsluttes med en beskrivelse af, hvordan vi kan afdække skam i behandlingsrummet. I bogens anden del giver DeYoung så sit bud på centrale behandlingsmæssige principper for og metoder til at arbejde med kronisk skam. Også her står mentaliseringstraditionen helt centralt med den mentaliserende grundholding som første og vigtigste princip, ligesom hun understreger betydningen af terapeutens arbejde med sin egen skamfuldhed. ”Understanding and treating Chronic shame” er både en teoretisk, velfunderet, praktisk anvendelig og virkelig læseværdig bog, der er fyldt med illustrative eksempler og cases. Et must read for alle i det terapeutiske felt.
Selvskade – psykologi og behandling
Af: Bo Møhl Bo Møhls bog ”Selvskade – psykologi og behandling”, er særdeles velskrevet og han formår at beskrive et kompliceret fænomen som selvskade på en let tilgængelig og samtidig nuanceret måde – på både det teoretiske og behandlingsmæssige niveau. Han udfolder selvskadens komplekse og dynamiske univers og balancerer fint mellem det generelle ved selvskade og at have øje for det mere personlige og unikke bag selvskade. Derudover gør Bo Møhl op med nogle myter om selvskade og retter fokus på personen der selvskader og de psykosociale omstændigheder. Han går så at sige om bag den selvskadende adfærd, for at forstå hvilken funktion selvskaden har for netop denne person i bestemt kontekst. ” Netop fordi ikke-suicidal selvskade et non-specifikt symptom, er det vigtigt at fokusere på de psykosociale omstændigheder bag symptomerne. Først ved at se på personen og ikke primært diagnosen får vi indblik i dynamikken bag selvskaden”. Selvom Bo Møhl primært har fokus på direkte og ikke suicidal selvskade, vil jeg varmt anbefale bogen i forhold til at blive klogere på indirekte selvskade, særligt misbrug af alkohol og stoffer.
Konflikter og low arousal
Af Bo Hejlskov Elvén En lille bog fra serien “Kort og godt” lever virkelig op til sit navn. Det lykkes i bogen kort og meget kvalificeret at gøre rede for tankerne i Low arousal-tilgangen. Arbejder man med udadreagerende børn, unge eller voksne er det en rigtig god ide at være orienteret i denne tilgang, og denne bog er et meget nemt og tilgængeligt sted at starte.
Sensorimotor Psychotherapy -Interventions for Trauma and Attachment
Af Pat Ogden og Janina Fisher “Sensorimotor Psychotheraphy” er en velskrevet og praktisk anvendelig guide til at forstå og anvende kroppens sprog i al psykoterapeutisk arbejde med traumer. Bogen bygger bro imellem klassiske, samtalebaserede psykoterapier og kropsorienteret terapi, og forsøger at integrere teoretiske perspektiver og teknikker fra forskellige retninger, snarere end at gøre sig til fortaler for endnu en ny, særskilt metode. Med den terapeutiske relation som fundament og informeret af forskning om traumer, tilknytning, udviklingspsykologi og neurobiologi, tager Pat Ogden læseren med på en rejse ind i kroppens fortælling om tilknytning, traumer og overlevelsesstrategier. Igennem et væld af øvelser, viser hun hvordan kroppens naturlige visdom kan inddrages i terapi som en fundamental ressource og forandringskraft i arbejdet med at genfinde sikkerhed, bearbejde traumer og opbygge de evner, som et liv, præget af overlevelse, har skygget for. Bogen henvender sig til såvel terapeuter som klienter og opfordrer til, at man tager rejsen sammen – en spændende og ny måde at blive rejsefæller på. Den er et ”must have” for alle terapeuter i traumefeltet og en uvurderlig inspirationskilde i al psykoterapeutisk arbejde.
Why people die by suicide
Af Thomas Joiner Forfatteren starter bogen med at beskrive, hvordan han oplevede det, da hans egen far begik selvmord. En af hans pointer er, at mange mennesker har svært ved at forstå selvmord og den manglende forståelse gør det vanskeligt at være omsorgsfulde for dem, der er blevet tilbage. Bogen forklarer ud fra forskning, hvorfor folk begår selvmord og beskriver tre faktorer, der næsten altid ses i forbindelse med selvmord; den første er at have trænet evnen til dødelig selvskade, da mennesker har en medfødt overlevelsesdrift – og for at nedbryde denne, kræver det øvelse. Således har mennesker, der begår selvmord, ofte haft selvskadende adfærd, haft mislykkedes forsøg på selvmord og været gennem planlagt selvmord, før det lykkes. Den anden faktor er, at det at opleve sig som en byrde er en stor risikofaktor i forhold til selvmord. Den sidste faktor er at have en oplevelse af ikke at høre til. Bogen er spændende og fyldt med viden om feltet. Men beskrivelserne af, hvad der får mennesker til at søge døden, handler i høj grad også om det modsatte; hvad der skal til for at fastholde mening og livslyst. Endvidere er der bogen igennem rørende og triste case-eksempler, men hele tiden med det fokus at hjælpe med at forstå og dermed forebygge.
Grundbog i belastningspsykologi
Af Rikke Høgsted Rikke Høgsted har skrevet en rigtig fin bog om belastningspsykologi. Bogen tilbyder et flot overblik over emnet og er fyldt med gode pointer i forhold til feltet. Der er også konkrete ideer til at håndtere belastninger både som medarbejder og leder – og ikke mindst nogle rigtig søde illustrationer, der understøtter overblikket.
Mindre stress – mere overskud
Af Bjarne Toftegård En praksisorienteret, lettilgængelig bog om stress. Bogen er fyldt med konkrete ideer til at observere symptomer, skabe balance og håndtere stress i hverdagen.
Samtalen om sex
Af Karina Kehlet Lins “Samtalen om sex” er en lille debatbog, hvis vigtigste pointe er, at der er en lang række fordele ved at inddrage emnet seksualitet i læger, psykologer og andet socialfagligt personales samtaler med deres klienter. Karina beskriver, hvordan mange klienter faktisk har stor glæde af at blive spurgt om seksuelle temaer, og at den terapeutiske alliance bliver styrket ved at inkluderes klientens seksualitet i samtalen. Alligevel beskriver hun stor berøringsangst fra fagfolk i forhold til dette tema. Karina søger at afhjælpe dette ved at komme med konkrete bud på, hvordan man gør, og bogen er også fyldt med små bokse med refleksionsspørgsmål, som understøtter, at behandleren forholder sig til egne behov, følelser og tabuer. Bogen udmærker sig også ved den respektfulde tilgang til forskellighed i forhold til seksualitet.
Smittet av vold: om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene (Dansk titel: Medfølelsens pris)
Af Per Isdal Med udgangspunkt i eget virke på “Alternativ til Vold”-centrene i Norge, sætter Per Isdal ærlige og personlige ord på det at “møde muren”. I bogen beskriver han endvidere de mere generelle belastninger som professionelle i det socialfaglige felt påvirkes af. Han sætter ord på hvorledes jobbet præger og forandrer sindet og hvordan man spotter symptomer på det. Bogen giver praktiske bud på forebyggende strategier. Ligesom der gode ideer til hvordan der arbejdes med bearbejdning af store og/eller vedvarende belastninger på det personlige plan og sammen med kollegaer og ledelse.
Relationer – Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi
Af Anne-lise Løvlie Schibbye I en tid hvor krav om evidens og metodeskarphed fortsat ruller ind over det sociale og sundhedsfaglige felt, er en bog med teoretisk og forskningsmæssig tyngde, som argumenterer for betydningen af en mentaliserende indstilling i mellemmenneskelige møder, kærkommen læsning. I sin reviderede udgave af bogen “Relationer”, præsenterer Anne-Lise Løvlie Schibbye sin relationsforståelse, som meget forenklet sagt går ud på at mennesket bliver et selv i samspil med andre. Gennem såvel filosofiske som psykologiske teorier og moderne forskning nuancerer og underbygger hun denne grundforståelse bogen igennem. Hun beskriver hvordan selvet udvikles og fejludvikles i relationer og viser hvordan barndommens samspilsmønstre får stor betydning for vores måde at danne og indgå i egen familie og parforhold senere i livet. I bogens sidste del samles fokus om relationen, som det virksomme element i psykoterapi,- en opfattelse, som vægter terapeutens holdning og evne til at møde klienten med det, som i et mentaliseringsperspektiv beskrives som et ÅBENT sind, ikke terapeutens særlige teknikker. Med begreber som selvrefleksion og selvafgrænsning, anerkendelse og intersubjektive møder forsøger forfatterne at indkredse den gode relation terapeut og klient imellem, og at beskrive de særlige mødeøjeblikke som opstår i god terapeutisk praksis. Der er hårdt brug for forskere, teoretikere og praktikere som bliver ved med at give stemme til det væsentlige i terapeutiske såvel som andre mellemmenneskelige møder. Det er også et paradoks, at forsøg på at beskrive dette i et teoritungt sprog, nogle gange kommer i fare for at tildække snarere end at afdække relationens natur og virkesomme kraft for menneskelig udvikling. Annelise Løvies bog er teoretisk meget velfunderet, men slipper med sin tyngde og ind imellem lidt højtidelig tone ikke helt udenom dette paradoks.
Den motiverende samtale i praksis
Af Farbring, C.Å. & Rollnick, S. En rigtig fin bog om Motiverende Samtaler (MI). Bogen bygger på og samler op på den viden om motiverende samtaler, der har været en virksom og meget anvendt metode i forhold til at arbejde med samtaler med mennesker, der ønsker forandring i deres liv. men som samtidig er præget af ambivalens – for eksempel misbrugere. Der er mange fællestræk mellem ”indstilling” i mentaliseringsbaseret behandling og det, der kaldes ”ånden” i motiverende samtaler. Tilgangen tilbyder dog yderligere et særligt fokus forandring og motivation. Bogen er meget pædagogisk opbygget med resumeér, refleksionsspørgsmål, farvekoder, og så er den fyldt med praktiske eksempler og modeller til behandling. Den motiverende samtale i praksis kan simpelthen varmt anbefales!
Utviklingsstøtte – forældrefokuseret arbejd med barn
Af Haastend & Øvreeide Denne bog tager et relationelt perspektiv på barnets udvikling og forældres rolle i skabelsen af det naturlige udviklingsfremmende samspil, som gennemgås i detaljer. Bogen er gennemsyret af en respekt omkring barnet som intentionelt væsen, samt barnets lyst til samarbejde, men også sårbarhed i sin afhængighed af sine primære omsorgspersoner. Der er især udbytte at hente i kapitlerne omkring, hvorledes forældre kan hjælpe til udvikling af barnets mentaliseringsevne, det at se bagom adfærd og se barnet indefra, samt forældrenes eget ansvar i at give læring og erfaring videre.
Familieterapi – veje til udvikling og forandring
Af Salvador Minuchin I Mentaliseringsteorien støder man ofte på referencer til Salvador Minuchin, og selv om der er tale om gamle bøger, er det altid fascinerende at bevæge sig ind I Minuchins univers, hvor familien, fra forskellige kulturer og med forskellige vanskeligheder, bliver præsenteret. Minuchin sætter sprog på dilemmaet omkring at have ideer om, hvad en god familier er, og at familier samtidig er systemer, der tilpasser sig den virkelighed, de lever I, på bedst mulig vis. Derudover berører Minuchin også, at vi som fagfolk også er prægede af vores egne erfaringer med familier, som altså har betydning for, hvad vi ser og ikke ser.
The Heart & Soul of Change: Delivering What Works in Therapy, Second Edition. American Psychological Association
Af: Duncan, B.L., Miller, S.D., Wampold, B.E., & Hubble, M.A. (2010). Bogen fremhæver praksisbaseret evidens fremfor evidensbaseret praksis. Forskning som peger på hvilke faktorer, der er af betydning for effekten af terapi, gennemgås. Metoder til brug af evaluering og feedback anføres.
Grundbog i psykiatri
Af Erik Simonsen og Bo Møhl Den netop udkomne ”Grundbog i psykiatri” redigeret af Erik Simonsen og Bo Møhl er en coffee table book for fagfolk i det sociale felt – et rigtig flot opslagsværk begået af en lang række specialister inden for hvert deres felt. Bogen er velskrevet og velstruktureret og med masser af viden om psykiatri, udviklingspsykologi, mentalisering, misbrug, hjernen, behandling og meget mere – en STOR og flot opslagsbog.
Neuroaffektiv psykoterapi med børn.
Af: Hart, S. (2012) I indledningen beskriver Hart sin egen neuroaffektive terapi. Resten af bogen er forskellige teoretikeres artikler om behandling af børn. Disse er delt op i kapitler om generelle principper for neuroaffektiv psykoterapi, spædbarnsterapi, børneterapi og familiebehandling. Der er masser af spændende viden at hente om væsentlige nye bidrag til behandling af børn. De relativt korte kapitler gør, at det er muligt at skaffe sig overblik over mange forskellige tanker og behandlingsformer inden for feltet. Fx ”Circle of security”, ”Theraplay”, ”Minding the baby” osv.
Dissociationsfænomener
Af: Hart, S. (2012) En række artikler hvori fremtrædende teoretikere giver deres bud på, hvordan man kan forstå dissociationsfænomener. En interessant antologi med mulighed for at fordybe sig i dissociation både som selvbeskyttelsesstrategi, neurologisk fænomen, i sammenhæng med hukommelse og i forhold til barndomstraumer.
Stern, D. (2004). Det nuværende øjeblik -I psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag.
I bogen sætter Daniel Stern fokus på betydningen af nuværende øjeblikke. Han samler opmærksomheden om betydningen af, når to sind mødes i en fælles oplevelse, og hvordan dette møde er essentielt for terapi. En vigtig pointe i bogen er, at det, der sker i nuet, ændrer vores fortid. Det vil sige, at relationer her og nu har betydning for, hvordan man husker og reflekterer over sit liv. Stern beskriver, hvordan nuværende øjeblikke også kan være med til at ændre kvaliteten af behandler-klient-relationen. Begrebet kan måske ses som en forløber for Fonagy-gruppens tanker om ostentive cues og espistemisk tillid.
Udsatte børn og unge - en grundbog
Af Torsten Erlandsen m.fl. Denne bog er en af de bøger fra 2015, man ikke skal snyde sig selv for. Der er tale om en grundbog for studerende, men man kan roligt læse den selv om, man er garvet i feltet med udsatte børn og unge, for der er masser af nyt og spædendende at hente. Det bedste ved bogen er næsten at tænke på, at det er igennem sådan en grundig, velskrevet og nuanceret bog, de studerende i dag får mulighed til at stifte bekendtskab med centrale temaer og udfordringer omkring udsatte børn og unge. Men der er mange andre positive ting at sige om bogen. Det er en fornøjelse at læse den, ikke mindst på grund af formen. Den er delt op i 30 små indlæg om relevante temaer i forhold til udsatte børn og unge. Kapitlerne er korte (max 10 sider) og uafhængige af hinanden. Den er skrevet overraskende uakademisk og lettilgængeligt, så man lige kan snuppe en bid viden fra mange forskellige dygtige teoretikere. Det er også en force, at bogen i så højgrad har fokus på de udsattes eget perspektiv. Der holdes samtidig bogen igennem et godt teoretisk niveau. Der er spændende indlæg om udsatte og kriminalitet, evidensbaserede programmer, diagnoser, flygtninge, plejefamilier, institutionsliv, skole og uddannelse og meget mere.
Kærlighedens bøddel
Af Irvin D. Yalom I denne bog beskriver Yalom 10 terapeutiske forløb. I hver case bliver man ført ind i klientens liv og dennes fortælling. Yalom anvender i mødet med klienterne mange mentaliserende tiltag uden dog at kalde det sådan. Yalom forholder sig ved hvert forløb nysgerrigt og til tider kritisk til sin egen andel i det terapeutiske forløb. Yaloms selvafsløring er forfriskende og befriende, og efterlader én med en følelse af, at “den perfekte terapeut” ikke findes, og at læring i det terapeutiske felt ikke kan planlægges på forhånd, men må udvikles og sanses løbende i og mellem de terapeutiske sessioner. For alle, som arbejder med terapi, kan denne bog bestemt anbefales.
Terapiens essens
Af Irvin D. Yalom I denne bog kommer Yalom med mange gode råd til, hvad han mener, er vigtige ingredienser i terapi. En af hans vigtigste pointer er, at det er terapeutens ansvar at tilpasse sine “strategier/værktøjer” til klienten, og dermed ikke få klienten til at passe ind i en bestemt terapeutisk retning. Desuden mener han, at relationen til klienten er afgørende for udfaldet af terapien. Han ser terapien som en rejse, man som terapeut tager på sammen med klienten. Han gør meget brug af her-og-nu oplevelser: Hvad sker der i klienten lige nu og her; hvilke følelser er tilstede, både i klienten og i forhold til terapeuten. Han vægter ligeledes drømme højt. Yalom påpeger vigtigheden i egenterapi, så man derved bliver opmærksom på sine egne blinde pletter. Bogen kan på det varmeste anbefales til alle, der arbejder terapeutisk eller har interesse indenfor området.
Bevægende møder
Af Irvin Yalom Yalom har skrevet om terapi og eksistens i en menneskealder, og hans menneske- og behandlingsforståelse har så meget tilfælles med mentaliseringstilgangen. I sin nyeste bog ”Bevægende møder” fortæller han om sit eget liv. Der er tale om en personlig rejse, som samtidig handler om gruppeterapien og terapiudvikling gennem det sidste århundrede. Har man fulgt hans forfatterskab, er bogen et ”must read”. Har man ikke, skal man måske starte med ”Terapiens essens” eller en af hans mange andre fremragende bøger, hvor han på fornemmeste vis blander visdom om behandling af eksistentielle udfordringer med gode historier.
Døgnfluernes dans – og andre psykoterapeutiske fortællinger
Af Irvin D. Yalom Irvin Yalom har i snart en årrække skrevet på sin sidste roman. Det skyldes, at hans eksistentielle tilgang netop handler om at leve et meningsfuldt liv samtidig med, at man forholder sig til livets endelige afslutning, døden. Men på trods af, at Yalom er en ældre herre, lever han dog i bedste velgående og bliver derfor ved med udgive bøger, og det er vel nok dejligt for sikke en bog, han netop har begået! Yalom har i hele sit forfatterskab kredset om menneskets eksistentielle grundvilkår; at vi alle skal dø, at vi i afgørende stunder er alene, at livet er meningsløst, at vi har friheden til at vælge. ”I Døgnfluernes dans og andre psykoterapeutiske fortællinger” kredser de terapeutiske samtaler om døden. Det er interessant at læse en bog om levende menneskers terapeutiske arbejde med den eksistentielle udfordring, som døden er. Nogle, fordi de er alvorligt syge og skal dø – nogle, fordi dødsangsten forhindrer dem i at leve, som de gerne vil – og andre, fordi perspektivet, at vi som mennesker kun danser i livet kort – som døgnfluer -, vækker til nye perspektiver på det liv, de lever. Yalom beskriver selv bogen som ”ti historier tænkt som læsestykker med psykoterapeutiske lektioner af den virkelighedsnære slags”. Og han sætter streg under, at ”tidsløse eksistentielle kriser hos unikke mennesker kræver en unik tilgang, der ikke er beskrevet i nogen manual”. Dette er bare ét eksempel, på hvordan hele Yaloms terapeutiske tilgang ligger så tæt op af den mentaliserende tilgang. Når man er optaget af mentalisering, er der så meget, der er genkendeligt, men netop Yaloms eksistentielle fokus er også helt unikt, så der er også meget at lære. Heldigvis er Yalom bogen igennem gavmild med sin viden om eksistentielle udfordringer og hans store terapeutiske erfaring. Yalom formår som i hans tidligere bøger den særlige kunst det er at blande skøn- og faglitteratur, så man sluger bogen, og når man er færdig, ærgres man over, at man læste den alt for hurtigt
Fostrets og fødslens psykologi
Af Henrik Dybvad Larsen Dette er en vigtig bog, der har fokus på præ- og perinatal psykologi, hvilket er et område, der ikke har fået den store bevågenhed herhjemme. Forfatteren krydrer bogen med eksempler, der viser, at disse tidlige tilstande kan have stor betydning for livet fremadrettet, både hos børn og voksne. Den implicitte hukommelse, der grundlægges i denne tidlige del af livet, kan have stor betydning for livet fremadrettet. Ligeledes kan transgenerationelle påvirkninger have betydning i livet fremover. I slutningen af bogen fremvises et terapeutisk forløb, hvor forfatteren illustrerer, hvordan forskellige psykoterapeutiske tilgange kan bruges i en samtale. Det eneste der kan udfordre omkring bogen er, at når man har sit fokus et bestemt sted, eksempelvis som her på fostret og fødsel , så synes de hændelser der sker der, at blive forklaringen på størstedelen af træk og udfordringer senere i livet.