Litteratur om traumer – bøger og artikler

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til traume og traumebehandling. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.
Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Bøger om traumer

Blaustein, M., & Kinniburgh, K. (2010). Treating Traumatic Stress in Children and Adolesscents. The Guilford Press.

En meget anvendelig og praksisorienteret bog, der giver ideer til, hvordan man støtter omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge i forhold til udvikling af tilknytning, selvregulering og kompetencer. Den sidste del af bogen består af konkrete forslag til arbejdet med børnene og de unge, såvel som til de professionelle omkring dem. Endvidere er der en række konkrete forslag til gruppebehandlings aktiviteter.

Dyregrov, A. (2010). Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag.

Bogen gennemgår den nyeste viden om, hvordan børn reagerer på traumatiske hændelser, og hvordan man tilrettelægger traume- og krisebehandling. Bogen er rigt illustreret med cases.

The Body Keeps the Score

Af Bessel A. van der Kolk

Skal du lige have opfrisket din traumepsykologi her til det nye år, så findes der ikke bedre sted at starte end med Bessel van der Kolks bog The Body Keeps the Score. Her kan du få et overblik over traumepsykologiens historie, ligesom der er masser af casehistorier. Gennem bogen er der indflettet en række personlige baggrundshistorier om kendte traumer, tilknytnings- og udviklingsteoretikere, og ikke mindst er der masser af ideer til, hvordan man kan forstå og støtte traumatiserede og udviklingstraumatiserede børn, unge og voksne.

Herman, J.L. (1995). I voldens kølvand, om psykiske traumer og deres heling. Hans Reitzels Forlag.

Bogen beskriver konsekvenserne af at leve med kroniske traumer. I den sidste del af bogen gennemgås stadier i helingsprocessen ved behandlingen af traumatiserede kvinder og børn, både individuelt såvel som i grupper.

Levine, A.P., & Kline, M. (2012). Traumer set med barnets øjne -heling af traumer hos børn og unge. Dansk psykologisk forlag.

Bogen er fyldt med cases om traumer hos børn. Der er i bogen blandt andet viden at hente om symptomer, en række forskellige former for traumer, førstehjælp ved traumer og langvarig behandling af traumer.

Perry, B.D. & Szalavitz, M. (2006). The Boy Who Was Raised as a Dog. Basic Books. Udgivet på dansk med titlen: Drengen der voksede op som hund.

Gennem en række cases lærer læseren om betydningen af traumer for børns udvikling, herunder en indføring i, hvordan hjernen udvikler sig, og hvordan man, med udgangspunkt i denne viden bør møde disse børn behandlingsmæssigt. Bogen kan give inspiration til behandling af både børn og voksne, der har været udsat for traumer. Bogens struktur med de mange cases gør, at den er svær at slippe samtidig med, at den hele tiden fastholder et højt fagligt niveau.

Sørensen, L.J. (2005). Smertegrænsen. Traumer, tilknytning og psykisk sygdom. Dansk Psykologisk forlag.

Bogen beskæftiger sig med betydningen af traumer i forhold til udvikling af psykisk sygdom. Bogen fokuserer på borderline personlighedsforstyrrelse. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles.

Levin, P.A. Traumer og Hukommelse. Hans Reitzels Forlag.

Bogen tilbyder en gennemgang af Levins traumetilgang kaldet Sematics Experience. Hovedfokus er på truame-erindringer. Levin beskriver i den forbindelse fænomener som løgne, dækhistorier og geniscenesættelse. Bogen er rig på illustrationer og cases.

Yehuda, N. Communicating Trauma.

Interessant bog om, hvordan børn kommunikerer traumer, og hvordan traumer har indflydelse på børns sprog. Bogen indeholder også en række ideer til behandling – alt sammen beskrevet med en lang række cases.

Hildebrand E., Christensen E., Familier med seksuelt misbrug af børn.

En gammel klassiker i forhold til familier med seksuelt misbrug af børn – men stadig en rigtig god indføring i feltet. I bogen anvendes Minuchins strukturelle familieterapi til at beskrive familiestrukturer og grænseproblematikker i familier med seksuelle overgreb. Der er også gode tips og tricks til både familiebehandling og individuel behandling i forhold til seksuelle overgreb.

Fra offer til overlever

Af Anne Agerbo

Anne Agerbo, som er tilknyttet Center for Mentalisering har skrevet en personlig og spændende bog om ACT, traumer og transgenerationelle traumer.

Bogens første halvdel består af en række samtaler mellem Anne og hendes farfar om hans oplevelser som KZ-fange. Denne del af bogen er en meget stærk personlig historie om, hvad det vil sige som ung dansk politimand pludselig at være en del af en KZ-lejrs rædsler. Anne formår at referere samtalerne så indlevende, at man i foruroligende grad næsten oplever selv at være en del af gruen. Anne farfars udramatiske og nøgterne beskrivelse af hverdagen i lejrene gør beskrivelserne, om muligt, mere troværdige og overvældende. Det er godt skrevet, men også voldsom kost. Anne formår på fineste vis at trække sig ud og ind af de voldsomme scener og lader læserne være til stede i det nutidige møde mellem farfar og barnebarn. Denne første del af bogen er både en fortælling om hjerteskærende umenneskelighed og afstumpethed, men også samtidig en beretning om håb, mentalisering og medmenneskelighed.

I resten af bogen bruger Anne hendes farfars og hendes egen families efterreaktioner på erfaringerne fra krigen til at perspektivere psykologisk teori. Her lægger hun særlig vægt på traumer og ACT. ACT (Acceptance and Commintment Therapy) handler om at skabe fleksibilitet og mening gennem værdier og accept. Anne gennemgår grundbegreberne i teorien, ligesom hun præsenterer de vigtigste metaforer og værktøjer i ACT-terapien. Bogen indeholder derudover et rigtig godt kapitel om transgenerationelle traumer, hvor opmærksomheden ikke kun samler sig om traumer, men også om transgenerational visdom og postraumatisk growth/vækst.

Samlet set er der her tale om en stærk og personlig bog om at lade lidelse, smerte, mening og lykke sameksistere over generationer.

Pigen der hoppede ud af sin krop

Af Bodil Claeson

En fin lille bog om dissociation, som indeholder masser af små casehistorier og ideer til behandling. Fokus i behandlingsdelen er især på Somatic Experiecing.

From (2018). Den sårbare hjerne. Dansk Psykologisk Forlag.

Med udgangspunkt i et neuropsykologisk perspektiv beskæftiger bogen sig med, hvordan omsorgssvigt kan påvirke hjernens udvikling. I et letforståeligt sprog indledes med en gennemgang af hjernens og nervesystemets opbygning og centrale funktioner. Det forklares, hvordan disse påvirkes, når barnet udsættes for både passivt og aktivt omsorgssvigt. De forandringer, der forekommer på baggrund af de voldsomme oplevelser, er, ifølge forfatteren, ofte vedvarende og kan have konsekvenser for både fysisk og psykisk velvære. Indblikket i de hjernemæssige forandringer, som utilstrækkelig omsorg kan føre til, bidrager til en højnet forståelse for nogle af de udfordringer, som børn og unge kan stå over for – udfordringer, der i bund og grund skyldes hjernens nødvendige tilpasning til svære livsvilkår.

Artikler om traumer

Ditlevsen, D.N., & Eklit, A. (2012). Gender, Trauma Type, and PTSD Prevalence: A Re-Analysis of 18 Nordic Convenience Samples.
Artiklen beskæftiger sig med, hvordan kønsforskelle i PTSD hænger sammen traumetype. Resultaterne viser i overensstemmelse med tidligere forskning at kvinder har to gange større chance for at udvikle PTSD end mænd efter at have oplevet en traumatisk hændelse. Denne kønsforskel eksisterer ved samtlige traumetyper i undersøgelsen; katastrofe og ulykke, nær ven eller slægtnings dødsfald, kronisk sygdom, ikke-ondartet sygdom og vold. Kønsforskellen er større ved katastrofe og ulykke og mindre ved vold og kronisk sygdom.

Fonagy, P. (2004). Early-Life Trauma and the Psychogenesis and Prevention of Violence. Annals New York Academy of Sciences, 1036, 181-200.

Kira, I., Lewandowski, L., Somers, C.L., Yoon, J.S., & Chiodo, L. (2012). The Effects of Trauma Types, Cumulative Trauma, and PTSD on IQ in Two Highly Traumatized Adolescent Groups. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 4(1), 128-139.
Artiklen gengiver resultaterne fra et pilot-studie, der så på sammenhængen mellem forskellige traumetyper, PTSD symptomer og IQ. 390 unge mellem 11 og 18 år deltog i undersøgelsen. De unge var enten afro-amerikanere eller irakiske flygtninge, der boede i USA. Samtlige unge, undtagen en, havde oplevet mindst fire traumer og i gennemsnit 9,17. Resultaterne gør op med antagelsen om, at alle traumetyper per se har negativ effekt på IQ. At blive forladt af ens forældre og personlige identitets traumer, såsom seksuelt misbrug, har en negativ effekt på IQ hvorimod sekundære traumer (forældres deltagelse i krig f.eks.) har positiv effekt på IQ. Desuden viser resultaterne, at PTSD symptomer medierer de effekter, traumet har på IQ. Kumulative traumer har negativ effekt på alle fire områder af IQ (perceptuel ræssoneren, forarbejdningshastighed, arbejdshukommelse og verbal forståelse).

Turley, M.R., & Obrzut, J.E. (2012). Neuropsychological Effects of Posttraumatic Stress Disorder in Children and Adolescents. Canadian Journal of School Psychology, 27(2), 166-182.
Med udgangspunkt i den foreliggende litteratur og evidens på området, argumenterer forfatterne i denne artikel for at PTSD hos børn og unge har konsekvenser, der rækker udover de klassiske symptomer på PTSD. PTSD hos børn og unge hænger sammen med vanskeligheder med hensyn til hukommelse, opmærksomhed, eksekutive funktioner og intelligens. Disse vanskeligheder har negative konsekvenser for barnets/den unges præstationer i skolen og kan forveksles med ADHD. Forfatterne understreger betydningen af at skolepsykologer, som disse børn og unge ofte henvises til, er opmærksomme på disse forhold, således at barnet/den unge får den rigtige hjælp.

Van der Kolk, B. A. (Maj 2006). Developmental Trauma Disorder
Artiklen belyser en række fakta omkring og de mulige konsekvenser af at opleve gentagne traumer i barndommen. Det fremsættes, at barndomstraumer kan påvirke en lang række funktionsområder: den neurobiologiske, -kognitive, -sproglige-og motoriske udvikling samt barnets følelsesregulering og sociale evner. Derudover kan det i høj grad indvirke på barnets tilknytningsmønster, hvis det er barnets forældre, der udsætter det for traumer (80 % af tilfældene). Det fremsættes, at der ses en signifikant sammenhæng mellem skadelige oplevelser i barndommen og senere vanskeligheder bl.a. depression, selvmordsforsøg, stof- og alkoholmisbrug og vold. Ydermere ses der en cyklisk tendens til, at de interpersonelle traumer børn oplever, påføres af voksne, der har været ofre for det selvsamme som børn. Der argumenteres for, at der mangler en tilstrækkelig diagnose for børn, der har oplevet gentagne traumer, og at PTSD ikke er dækkende, da den ikke er sensitiv overfor de udviklingsmæssige og yderst komplekse forstyrrelser som gentagne barndomstraumer kan medføre. Ofte diagnosticeres børnene med en række komorbide diagnoser, hvilket er problematisk, da barnets vanskeligheder i stedet bør anskues som dele af et samlet hele i form af en fundamental traumerelateret forstyrrelse. Her argumenteres der for en ny diagnose: Udviklingstraumeforstyrrelse (DTD) og der gives et godt indblik i, hvilke problematikker, der er i spil ved traumatiserede børn, som ikke indfanges tilstrækkeligt ved anvendelsen af PTSD diagnosen.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.