Litteratur om plejebørn og PLEJEFAMILIE 

Neden for anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til plejebørn og plejefamilien. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

FAGLITTERATUR 

Egne børn – en bog om biologiske børn i familier med plejebørn
Af: Lasse Gulstad Larsen En bog med fokus på de dilemmaer som de biologiske børn i plejefamilier oplever. Ud over viden fra litteraturen bygges der på kvalitative interviews fra biologiske børn i plejefamilier og eksemplerne herfra giver bogen liv. Der gennemgåes en række temaer. Et tema omhandler, hvordan man håndtere tid og opmærksomhed til både plejebørn og egne børn og hvordan denne fordeling opleves af de biologiske børn. Et andet tema omhandler refleksioner om, hvad og hvordan egne børn skal involveres i plejebørnenes baggrund. Et tredje tema beskæftiger sig med særlige perioder i plejefamiliers liv - f.eks. når plejebarnet flytter ind eller når en anbringelse bryder sammen og hvordan man tager hånd om de biologiske børn i disse perioder. Det er en rigtig fin og letlæst bog, hvor en række fagfolk deusuden gennem hele bogen giver gode råd i forhold til de forskellige dilemmaer. Et lille opmærksomhedspunkt er dog, at konklusionerne, der afslutter hvert kapitel, bygger på interviews med kun få børn. Derfor skal kapitlerne mere læses som et udgangspunkt for overvejelser og refleksioner.
Plejefamilie – gaver og opgaver
Af: Marianne Folden m.fl. Bogen klæder plejeforældre på til opgaven gennem en række artikler med bidrag fra erfarne forskere, praktikere og plejefamilier. Bogen søger at give et 360 graders overblik over problemstillinger såsom: Rammer omkring anbringelse, plejebørns særlige behov, det faglige netværk omkring plejefamilien, samspil med biologiske forældre samt afslutning og overgang til voksenlivet.
Som vi plejer
Af: Charlotte Biering-Madsen En let og omsorgsfuld bog til plejefamilier, der kommer omkring mange af de centrale udfordringer og dilemmaer, der er i plejefamilieforløb. Bogen er inddelt så den kommer omkring hele plejefamilieforløbet, herunder overvejelsesfasen, refleksioner i forhold til alle de involverede parter (børn, parforhold, venner etc.), værdier i familien, aflastning samt når plejebarnet flyver fra redden. Der er også et lille afsnit om jura og økonomi, dog er bogen fra 2010 og der er sket en del siden. Det er dog stadig en relevant og velskrevet bog som på fineste vis kobler viden fra feltet med forskellige personlige beretninger og cases
Overlevelsesguide til plejefamilier
af Bente Nørgaard En fagbog til kommende og eksisterende plejefamilier, der specifikt fortæller om de udfordringer disse familier står over for og hvad der kræves af plejeforældrene. Bog er letlæst og arbejder med det gennemgående tema om, hvorledes tidlig omsorgssvigt påvirker børn og hvorledes resultatet af omsorgssvigt viser sig på forskellige måder i barnets liv; mentaliseringsevnen, tilknytningsadfærd, familien rolle, berøring, grænsesætning o.a. og hjælper med at sætte sig ind i barnets udfordringer på en mentaliserende måde.
Achieving positive outcomes for children in care
Af R.J. Cameron and C. Maginn. Bogen forklarer de udfordringer, der ligger I arbejdet med plejebørn og giver eksempler på positive resultater - med udgangspunkt I at undersøge årsagerne til, at man ikke lykkes som plejefamilie. Bogen definerer grundpillerne i pleje og professionelt forældreskab i ”Authentic Warmth”-modellen samt hvorledes man kan udmønte denne model i praksis.
Mentalisering i pædagogik og terapi
Af: Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov Bogen består af en introduktion til mentaliseringsbaseret pædagogik og fire temakapitler. Særligt interessant er afsnittet om løgne, da det at et plejebarn lyver kan være en stor udfordring for plejefamilien i forhold til at bevare mentaliseringen. Kapitlet beskriver, hvorfor børn og unge lyver og hvordan man kan fastholde nysgerrigheden og omsorgen for dem, samtidig med at man støtter dem til at udvikle andre mestringsstrategier end at lyve. Der er en gennemgang af de fire mest almindelige former for løgne. Derefter en forklaring på, hvorfor børn og unge lyver og ideer til hvordan man kan håndtere løgnene. Bogen indeholder også et kapitel om overgangen til voksenlivet for udsatte unge som kan være interessant for plejeforældre når plejebarnet når denne alder.
Mentaliseringsguiden
Af Janne Østergaard Hagelquist Mentaliseringsguiden har fokus på, hvordan man kan bruge mentaliseringsteorien og traumeviden i hverdagsmødet med plejebørn. Bogen tilbyder en lang række praktiske værktøjer til at arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og de voksne omkring dem. Bogen har forord af Peter Fonagy.
Mentalisering i familien
Af: Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen En praksis bog om, hvordan mentalisering kan anvendes i (pleje)familier i forhold til børn og unge. Bogen giver en indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller til forældre og plejeforældre samt fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge. Bogen gennemgår den nyeste psykologiske teori om forældreskab og børns udvikling gennem barndom og ungdom og kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen kan mentalisere i samspilssituationer med sit barn. Der er særlig vægt på børn med særlige udfordringer, herunder plejebørn og der præsenteres mange eksempler fra plejefamiliers hverdagen. Bogen er en let tilgængelig bog fyldt med gode råd, konkrete redskaber, modeller og masser af cases.
Reflective parenting: A guide to understand whats going on in your childs mind
Af: Alistair Cooper og Sheila Redfern Bogen er skrevet til både plejeforældre og biologiske forældre. Bogen indledes med en kort gennemgang af tilknytning, mentalisering og refleksiv funktion. Herefter beskriver forfatterne, hvordan det mest centrale i opdragelse er at se på sig selv som "forældre". Der lægges op til, at man som forældre kortlægger, hvad der har betydning for ens egen måde at anskue og indgå i forældreskabet på, herunder relationserfaringer, værdier, betydningsfulde livsoplevelser og traumer. Endvidere pointerer bogen, at det er vigtigt, at forholde sig til og reflektere over, hvad der kan være udfordrende ved at være den forældre man gerne vil være. Efterfølgende samler opmærksomheden sig om betydningen af at kunne reflektere over egne følelser og regulere dem for at kunne indgå i mentaliserende samspil.
Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
Af: Socialstyrelsen En super fin guide til plejefamilier om arbejdet med børn, der har erfaringer med seksuelle overgreb og/eller vold. Guiden lykkes virkelig fint med at komme omkring både opsporing og håndtering af børn, der har erfaringer med vold og overgreb. Rapporten er letlæst, lettilgængeligt og nem at overføre til praksis i plejefamilier.
Scener fra et anbragt liv
Af: Sabine Beck Gennem en række unges beretninger om livet før, under og efter en anbringelse, får man et spændende indblik i, hvordan det er at være anbragt. Der lægges vægt på, hvad der er betydningsfuldt og huskes fra mødet med de sociale medarbejdere og især pædagoger. Bogen afsluttes med række temaer, der kan bruges som udgangspunkt for diskussioner om, hvordan man bedste møder anbragte børn. Bogen ville således være oplagt til uddannelsesbrug, men også for dem, der har været i feltet i mange år, er det en gave at huske på, hvor forskellige disse børn er, og at hvert enkelt barn skal mødes mentaliserende. Alt i alt en rigtig fin bog.
Rabalder i børnefamilien
Af: Bo Hejlskov Elven & Tina Wiman En fin bog om børneopdragelse, der er letlæst og fyldt med eksempler. Bogen handler om, hvordan man håndterer sammenstød og konflikter i (pleje)familien uden at disse ender i ”vindere og tabere”. “Rabalder i børnefamilien” folder en række principper og redskaber ud for, hvorledes (pleje)forælder forstår konflikters baggrund. Derudover præsenteres værktøjer til nedtrapning af konflikter så man undgår skyld og skam omkring barnets følelser og udadreageren. Alt dette forklares med udgangspunkt kendte hverdagssituationer. Bogen har fokus på at afdække, hvem der egentlig har et problem, hjælpe forældrene til at justere egne forventninger til, hvad barnet kan klare, og som forælder øve sig i at forblive reflekterende og mentaliserende over for barnet.
Tabuka - Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge
Af: Henrik Egelund Nielsen (red.) m.fl. 39 tidligere anbragte beretter i denne bog om deres oplevelser med at være anbragt. Bogen er fyldt med vigtige fortællinger fra de unges perspektiv. Der er en række gode råd til, hvordan plejeforældre og andre professionelle kan håndtere de udfordringer, der kan være med anbragte børn.
Traumer set med barnets øjne - heling af traumer hos børn og unge
Af: Levine, A.P., & Kline, M En væsentlig bog hvis man vil forstå traumer hos børn. Der er i bogen blandt andet viden at hente om symptomer, en række forskellige former for traumer, førstehjælp ved traumer og langvarig behandling af traumer. Der er masser af gode caseeksempler bogen igennem.

Videokurser OM PLEJEBØRN OG PLEJEFAMILIER

De fleste af vores videokurser er lavet så de er relevante for plejeforældre, men de nedstående er især udviklet til plejefamilier.

SKønlitteratur og biografisk litteratur

Pigen uden navn
Af Christina Baker Kline En interessant og barsk historie om at være plejebarn i USA i hhv. 1900-tallet og i dag. Teenageren Molly, og den betydeligt ældre kvinde Vivian, har begge oplevet livet som plejebørn i USA. Skæbnen binder dem sammen og de to generationer får muligheden for at hjælpe hinanden i deres selvforståelse, tro på livet, samt håb for fremtiden. "Pigen uden navn", er en spændende beretning om en ikke så velbeskrevet del af den amerikanske historie i 1900-tallet hvor ca. 200.000 børn blev anbragt hos familier i Midtvesten. Hos disse ”plejefamilier” blev en stor del af børnene vanrøgt og misbrugt af de mennesker som havde lovet at tage sig af dem og passe på dem.
Svært barn har mange navne
Alle plejeforældre burde læse denne bog, fordi den så fint beskriver, hvordan det er at være plejebarn og besidde ønsket om at passe ind. Bogen handler om oplevelsen af at være til besvær, angsten for at miste alt det, man elsker og kender, og om at mislykkes gang på gang. Den sidste del af bogen omhandler også det at være en del af en ekstremt religiøs sekt (her faderhuset) og være med til at skade og hjernevaske andre – og om vejen ud derfra igen.
Den farlige dreng – Alene på flugt fra nazisterne
Af Boris Cyrulnik En selvbiografisk bog om at være skjult og forfulgt forældreløs jøde i Frankrig under 2. verdenskrig. Det er en bog, der handler om, at bo i forskellige familier og ikke have et livsvidne eller en sammenhængende livshistorie. Bogen fortæller, hvordan traumatiske minder adskiller sig fra almindelige minder og dermed, hvorfor traumatiserede børn fortæller “dækhistorier” eller i Boris’ sprog; “krypterede historier”. Boris Cyrulnik er førende inden for litteraturen om psykologisk resiliens og hans teorier herom flettes på fineste vis ind den selvbiografiske historie.
Forbandede barndom
Af Sapran Hassna Forfatteren fortæller de helt tidlige minder med sin mor og far og fra dagen, hvor hun og hendes søskende bliver anbragt, efter hendes far har slået deres mor ihjel. Vi følger de fire søskende, først i en god døgnanbringelse og siden i en plejefamilie, hvor tingene løber helt ad sporet med vold, seksuelle overgreb og psykisk/fysisk terror. Måske er den mest interessante del af bogen den sidste beskrivelse af forfatterens ungdomsår. Det er her, hvor hun og hendes søskende møder døgnområdet uden tillid til voksne, med traumer og vanskeligheder med regulering af følelser i bagagen. Denne del af bogen giver et rigtigt godt indblik i, hvad der sker i de unges sind og man som professionel kan opleve som allermest destruktive og svære at nå.
Indigo
Af Vita Andersen Vita Andersens selvbiografiske fortælling omhandler en barndom med en helt uformående mor og skiftende børnehjem, plejefamilier og familieanbringelser. Det er en barsk historie, der er skrevet som flashback af barndomsminder i et smukt, men også kaotisk sprog - skildret som den lille Vitas oplevelse af verden. Selvom der er langt fra 40-ernes børnehjem og plejefamilier til i dag, så er romanen alligevel vigtig og et godt bud på læsning for fagfolk, der arbejder med anbragte børn og unge.
Tabita
Af Iben Mondrup “Tabita” er en virkelig god, men også voldsom og trist beretning. Bogen handler om Tabita og hendes bror – et grønlandsk søskendepar, som adopteres af et dansk par. Adaptivparrets forståelse af de to børn er præget af fokus på egne behov blandet med lidt god vilje og totalt mangel på mentalisering. Det gør ondt i hjertet at følge børnenes opvækst i Danmark, hvor savnet til deres mor og Grønland slet ikke bliver anerkendt. Bogen er smukt skrevet med stor indlevelse i Tabitas kæmpe kamp for at tilpasse sig en helt ny verden og samtidig håndtere alle sine tab.
Cilles dilemma
Af: Susanne Rasmussen En højtlæsnings-og samtalebog, der handler om det at være plejebarn samt nogle af de følelsesmæssige dilemmaer, som disse børn står med. Bogen er et godt redskab for den voksne til at hjælpe børnene med at åbne op og tale om de mange svære følelser.

FILM og dokumentarer OM PLEJEBØRN OG PLEJEFAMILIER

Et helvedes børnehjem

Denne dokumentar giver et hjerteskærende indblik i, hvor hjælpeløs man er som anbragt, hvis de voksne, der skal passe på en, er draget af en forrået kultur. Dokumentaren indeholder rystende beretninger fra unge og voksne, der fortæller om profesionelle, der provokerer til magtanvendelse og bevidst stresser sårbare unge.

På trods af at det er vanskeligt at være vidne til, at der er unge, der har haft sådanne oplevelser, er det alligevel en vigtig dokumentar, der belyser, hvorledes profesionelle kan ende i vedvarende mentaliseringssvigt. Lige så hvor vigtigt det er, at man reagerer, hvis man er vidne til sådanne hændelser.

Derudover vigtigheden af at man som professionel siger undskyld og bekræfter de unges oplevelser ved at sætte ord på den virkelighed, som blev fordrejet.

Systembryder

”Systembryder” er en fantastisk socialrealistisk film. Historien handler om Benni, en 9 årig pige, der er så udadreagerende, at plejeforældre og institutioner gang på gang må give op.

Denne film burde være obligatorisk for alle der arbejder med omsorgssvigtede og traumatiserede børn. Den beskriver så hjerteskærende råt en lang række af de temaer man skal have viden om når man arbejder med disse børn – heriblandt traumeefterreaktioner, traumetriggere, geniscenesættelse, familiedynamikker i udsatte familier, betydningen af epistemisk tillid og mentalisering. Samtidig skildrer den også, hvordan man som professionel påvirkes af dette arbejde.

Det er imponerende, hvordan det er muligt at beskrive hele kompleksiteten så realistisk og rørende – os så endda fra Bennies perspektiv, en lille pige, der på sin helt egen måde prøver at overleve.

Instant family

En plejemor anbefalede denne film om plejefamilier, og det er en rigtig sød, sjov og varm film om at være plejefamilie. Der tages humoristisk favntag med mange af de udfordringer og stærke følelser, der opleves i plejefamilier. Der er masser af mentalisering og mindst lige så mange mentaliseringssvigt – så bærer man over med, at den til tider er lige amerikansk nok.

The hunt for the wilderpeople

Instr. Taika Waititi (2016)

Filmen følger en national eftersøgning af en rebelsk dreng og hans plejeonkel, som rejser ind i den New Zealandske bush for at være alene. “Hunt for the “Wilderpeople” er en skøn film om plejebørn, plejefamilier og om udvikling på trods – og så er den smuk og sjov.

Drengen med cyklen (Le gamin au vélo)

Instr. Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne (2011)

11-årige Cyril bor på børnehjem og kæmper for at komme i kontakt med sin far, som ikke vil vide af ham. Cyril får en besøgsperson, som prøver at give drengen et fristed og lidt varme. Hun føler sig kaldet til at lade drengen bo hos sig i weekenderne. Men Cyril forstår dog ikke at påskønne hendes venlighed og Cyril lokkes af en kriminel rod og begår et overfald for at skaffe penge til sin far i håb om accept.

Artikler

Følgende artikler handler om mentalisering og hverdagsudfordringer med plejebørn

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

Af: Mette Djernes og Janne Østergaard Hagelquist.

https://plejefamilierne.dk/news/39658/39664

En artikel om, hvorfor vild leg med børn er vigtig for børnenes udvikling. Først introduceres viden om leg, derefter ses på leg og geniscenesættelse. I slutningen af artiklen præsenteres praktiske bud på hvad man skal tage højde for når man leger vildt med traumatiserede plejebørn

Af: Janne Østergaard Hagelquist

https://www.centerformentalisering.dk/mentalisering-og-tilknytning-i-plejefamilie/

Artiklen præsenterer mentaliseringsbegrebet i sammenhæng med plejebørn og illustrerer hvorledes de forskellige tilknytningsmønstre udmønter sig hos plejebørn, og hvordan man som plejeforældre lettere kan se bag om barnets adfærd ved at forstå̊ tilknytningsmønsteret.

Af: Karina Emma Væggemose & Janne Østergaard Hagelquist

https://www.centerformentalisering.dk/naar-et-plejebarn-mister-sit-nye-hjem/

Artiklen adresserer de udfordringer der er for både plejebørn og plejefamilier når en anbringelse bryder sammen. Den skildrer desuden konsekvenserne for plejebarnet og for plejefamilien efterfølgende. Artiklen giver tips og tricks til, hvordan man bedste håndterer alle de svære følelser og dilemmaer, der følger når plejeforholdet bryder sammen  

Af Anne Corlin & Janne Østergaard Hagelquist

https://www.centerformentalisering.dk/mentalisering-i-moedet-med-udviklingstraumer-hos-plejeboern/

En artikel om betydningen af udviklingstraumer  for plejebørn. Artiklen giver en forståelse for, hvordan man ser bagom adfærden og støtter plejebørn, der har traume-efterreaktioner.